مشاوره فنی

شرکت صدرا تجارت پویان البرز در زمینه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و برمبنای ضوابط داخلی  و بین المللی اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در نصب و نظارت به عمل آورده است. بر این مبنا خدمات مختلف فنی و مهندسی در شرکت ارائه میگردد.

نظارت

نظارت بر نصب و بهره برداری شامل:

  • خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
  • خدمات مهندسی
  • خدمات ارجاع کار
  • خدمات هماهنگی
  • خدمات کنترل کیفیت

مطالعات

مطالعات فنی و مهندسی شامل:

  • بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
  • برنامه ریزی کالبدی
  • تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش